REAHABILITACJA RUCHOWA I INTEGRACJA SENSORYCZNA

          Pracownia rehabilitacji ruchowej istnieje w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu od 2013 roku. W wydzielonej i kompleksowo wyposażonej sali zajęcia prowadzone są od 2015 r. Obecnie, uczniowie mogą również korzystać z zajęć terapeutycznych z zakresu integracji sensorycznej.

Dzieci kwalifikowane są na zajęcia terapeutyczne zgodnie z zaleceniami PPP lub po badaniach diagnostycznych. Biorą w nich udział przede wszystkim uczniowie z wadami postawy, mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo rdzeniową i autyzmem. Celem głównym działań fizjoterapeutycznych jest wspomaganie rozwoju dziecka, maksymalne jego usprawnienie w każdej zaburzonej strefie i osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu jego funkcjonowania w naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego i życia społecznego.

Praca fizjoterapeuty i terapeuty SI, obejmuje konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb dziecka, opracowywanie samodzielnych opinii rehabilitacyjnych na temat jego rozwoju oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów psychoruchowych ucznia.

Program z zakresu rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej obejmuje :
– zwiększenie zakresu ruchu
– ćwiczenia czynne w odciążeniu
– ćwiczenia samowspomagane
– ćwiczenia czynne z oporem
– ćwiczenia czynno – bierne i redresyjne
– masaż klasyczny
– usprawnianie koordynacji ruchowo-wzrokowej
– ćwiczenia równoważne i antygrawitacyjne
– ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała
– ćwiczenia ogólnokondycyjne
– kinesio taping
– terapia neurotaktylna wg dr Svetlany Masgutovej
– metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
– terapię integracji sensorycznej

Zajęcia prowadzone są przez
mgr rehabilitacji, pedagoga, terapeutę i diagnostę integracji sensorycznej Andrzeja Bienię,
codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.30,
indywidualnie, w wymiarze 1 -2 h tygodniowo, wg harmonogramu.