ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY
Z zajęć logopedycznych korzystają uczniowie klas I-VII oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie klasyfikowani są do zajęć logopedycznych.. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzm, kappacyzm oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania
i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne. Dzieci, w zależności od potrzeby uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych.

 

W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA:

  • Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki;
  • Prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie otwartych zajęć logopedycznych;
    W czasie zajęć logopedycznych wykorzystuje komputer. Dzieci grają w logopedyczne gry, dzięki którym utrwalają prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.
  • Współpracuje z rodzicami, nauczycielami , specjalistami, poradnią psychlogiczno-pedagogiczną, środowiskiem ucznia
  • Bierze udział w zebraniach z rodzicami
  • Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad;
  • Prowadzi zajęcia z całą klasą – tzw. „Gimnastyka buzi i języka” i „Utrwalanie głosek trudnych [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz], [r];
  • Organizuje konkursy, akademie i przedstawienia
  • Przygotowuje pomoce logopedyczne;

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem lub grupowo. Podczas zajęć usprawniane są narządy artykulacyjne, ustalany jest prawidłowy tor oddechowy, wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, wyrazach,
zdaniach i mowie potocznej. Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną. Zajęcia logopedyczne są zajęciami otwartymi, rodzic może uczestniczyć
w terapii logopedycznej swojego dziecka. Szkolny gabinet logopedyczny wyposażony jest tradycyjne pomoce dydaktyczne takich jak:
gry edukacyjne, słuchowe, planszowe, dywanik glottodydaktyczny, domina logopedyczne, materiały obrazkowo- słowne, memo, puzzle, rebusy czy łamigłówki. W gabinecie znajduje się również zestaw komputerowy wraz z logopedycznym oprogramowaniem diagnostyczno – terapeutycznym oraz seria multimedialnych programów komputerowych do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy, multimedialny pakiet programów do diagnozy i terapii logopedycznej „LOGOPEDIA” Tak bogate wyposażenie gabinetu możliwe było dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.
Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy / wad wymowy należy podjąć jak
najwcześniej działania terapeutyczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy
w dużej mierze od Was Rodziców.

Aneta Surowiec – neurologopeda

GODZINY PRACY LOGOPEDY
Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek 8:00 – 13:35
Wtorek 9.55-10.55
Środa 8:00 – 14:30
Czwartek 8:00 – 14:30
Piątek 8:00 – 12:35