Karta zwolnienia ucznia z zajęć – POBIERZ 
Deklaracja ucznia korzystającego z obiadów – POBIERZ
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – POBIERZ
Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego – POBIERZ
Zgoda rodziców na wycieczkę – POBIERZ
Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną – POBIERZ
Informacje dla rodziców dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej przekazywane przez wychowawców – POBIERZ